Contact Us

St. Aloysius’ Institute of Technology
Ekta Market, Gauraiya Ghat, Near Gaur Bridge,
Mandla Road, Jabalpur (M.P.)
Phone : (0761) 2601152, 2602152
Email : saitjbp@gmail.com,dgeorge55@gmail.com