Admission Enquiry

 

  More Detail-

  St. Aloysius’ Institute of Technology
  Gauraiya Ghat, Near Gaur Bridge,
  Mandla Road, Jabalpur (M.P.)

  Phone :
  (0761) 2601152, 2602152

  Email :
  saitjbp@gmail.com,dgeorge55@gmail.com

  Mr.Anoop Banerjee
  Registrar
  St. Aloysius’ Institute of Technology

  Phone :
  (0761) 2601152, 2602152

  Email :
  saitjbp@gmail.com